Inhoudelijke voorbereiding

De aanvraag is inhoudelijk voorbereid en bestaat uit een dossier dat de aanvraag onderbouwt, opgesteld door of namens de school waar de leerling staat ingeschreven of waar de leerling is aangemeld (bij onderinstroom). De aanvraag wordt ingediend via Kindkans, voor de handleiding Kindkans klikt u hier. Om te kunnen beoordelen of een leerling een toelaatbaarheidsverklaring krijgt, vraagt SWV PassendWijs in elk geval advies aan twee deskundigen:

  • Minimaal een eerste deskundige te weten een orthopedagoog of GZ- psycholoog én een tweede deskundige.
  • De tweede deskundige kan een kinder- of jeugdpsycholoog, een orthopedagoog, psycholoog, een maatschappelijk werker, een kinderpsychiater of een arts zijn.
  • De deskundigen worden ingezet via de TLV coördinator
  • Het is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling welke tweede deskundige wordt ingezet.
  • De aanvraag is voorzien van een dag- en handtekening van zowel de directeur van de school als een handtekening van ouders voor gezien, met eventueel een zienswijze toegevoegd.
Gevolgde route en fasering

SWV PassendWijs neemt een besluit over het afgeven van een Toelaatbaarheidsverklaring op basis van de onderbouwingen van de twee deskundigen. Zij baseren hun advies op:

  1. onderzoek en de constatering dat zij geen mogelijkheden ziet de leerling de noodzakelijke ondersteuning te geven op een andere reguliere school in het samenwerkingsverband( met of zonder extra ondersteuning);
  2. de afspraken die in het Ondersteuningsplan (OP) van SWV PassendWijs zijn vastgelegd:
  1. Indicatoren basisondersteuning
  2. TLV criteria
  3. De beschrijving zorgplicht (stroomschema’s en toelichtingen) alle regio’s reguliere basisschool, speciale (basis)school SWV PassendWijs.
Kennisgeving

Een bericht over het besluit over de aanvraag voor de Toelaatbaarheidsverklaring wordt toegestuurd naar de aanvrager en de ouders/verzorgers c.q. de meerderjarige en handelingsbekwame leerling. De aanvrager dient de toelaatbaarheidsverklaring door te sturen naar de school waar de leerling de overstap naar maakt.

Bezwaarschrift

Ouders en/of school kunnen tegen besluit van het samenwerkingsverband over de Toelaatbaarheidsverklaring binnen 6 weken na afgifte bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift dient u in bij Samenwerkingsverband PassendWijs. U kunt daarbij gebruik maken van het Model bezwaarschrift.

De procedure met betrekking tot het indienen van een bezwaarschrift staat beschreven op Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). Samenwerkingsverband PassendWijs is aangesloten bij de LBT.