Inhoudelijke voorbereiding

De aanvraag is inhoudelijk voorbereid en voorzien van een advies door of namens de school, waar de leerling staat ingeschreven. Om te kunnen beoordelen of een leerling een toelaatbaarheidsverklaring krijgt, vraagt SWV PassendWijs in elk geval advies aan deskundigen:

  • Minimaal een 1e deskundige te weten een pedagoog of GZ- psycholoog én een 2e deskundige.
  • De 2e deskundige kan een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een maatschappelijk werker, een kinderpsychiater of een arts zijn.
  • De 2e deskundige wordt ingezet via de Regiocoördinator.
  • Het is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling welke 2e deskundige wordt ingezet.
  • De aanvraag is voorzien van een dag- en handtekening van zowel de directeur van de school, als de orthopedagoog of psycholoog en de geraadpleegde 2e deskundige.
Gevolgde route en fasering

SWV PassendWijs neemt een besluit over het afgeven van een Toelaatbaarheidsverklaring op basis van

  1. onderzoek en de constatering dat zij geen mogelijkheden ziet de leerling de noodzakelijke ondersteuning te geven op een andere reguliere school in het samenwerkingsverband( met of zonder extra ondersteuning);
  2. de afspraken die in het Ondersteuningsplan (OP) van SWV PassendWijs zijn vastgelegd:
  1. Indicatoren basisondersteuning
  2. Beschrijving in het Groeidocument of het Groeidocument Onderinstroom en de onderbouwingen van twee deskundigen
  3. De beschrijving zorgplicht (stroomschema’s en toelichtingen) alle regio’s reguliere basisschool, speciale (basis)school SWV PassendWijs.
Kennisgeving

Een bericht over het besluit over de aanvraag voor de Toelaatbaarheidsverklaring wordt in elk geval toegestuurd naar de aanvrager, de ouders/verzorgers c.q. de meerderjarige en handelingsbekwame leerling en de school waar de leerling wordt ingeschreven.

Bezwaarschrift

Ouders en/of school kunnen tegen besluit van het samenwerkingsverband over de Toelaatbaarheidsverklaring binnen 6 weken na afgifte bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift dient u in bij Samenwerkingsverband PassendWijs. U kunt daarbij gebruik maken van het Model bezwaarschrift.

De procedure met betrekking tot het indienen van een bezwaarschrift staat beschreven op Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). Samenwerkingsverband PassendWijs is aangesloten bij de LBT.