Passend Onderwijs

Het uitgangspunt van Passend Onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet. Passend Onderwijs moet ervoor zorgen dat er geen leerling meer tussen de wal en het schip valt. Dat alle leerlingen, ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Daarmee verandert de essentie van het onderwijs niet.

Om voor alle leerlingen een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen samen in Samenwerkingsverband PassendWijs. Via het samenwerkingsverband vindt afstemming plaats met de gemeenten in de regio en wordt de verbinding gelegd tussen zorg en onderwijs. Ook stemt het samenwerkingsverband af met voorschoolse voorzieningen en samenwerkingsverband voorgezet onderwijs om te zorgen voor een goede doorgaande lijn. De schoolbesturen van het PO en VO uit het samenwerkingsverband werken mee aan de bestuurlijke samenwerking POVO en maken deel uit van het bestuurlijk overleg POVO. Meer informatie over het POVO-overleg kunt u vinden op de website van de aangesloten besturen.

Zorgplicht

Scholen zijn verplicht om elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Maar sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Als de school dat zelf niet kan bieden, zoekt de school van aanmelding, in overleg met de ouders, naar een andere reguliere school of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Dat heet zorgplicht. Zorgplicht is van toepassing op leerlingen die voor het eerst naar school gaan, maar ook op leerlingen die al op een school zitten.

Basisondersteuning & het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Alle scholen in het samenwerkingsverband bieden minimaal de Basisondersteuning. Deze staan beschreven in de Indicatoren Basisondersteuning.
Voor de meeste leerlingen biedt de Basisondersteuning voldoende voor een succesvolle schoolloopbaan, maar sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig.

Aanmelding

Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun voorkeur, minimaal 10 weken voor het kind zou moeten starten. Het aanmeldingsformulier staat op de website van de school. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd.