Verbinding Passend Onderwijs Gemeente en Jeugdzorg

Met de invoering van Passend Onderwijs is ook de wijze van afstemming en samenwerking met de externe partners veranderd. Samenwerkingsverband PassendWijs is om de tafel gaan zitten met gemeenten ArnhemRheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum, jeugdzorginstellingen en overige partners om de krachten te bundelen en heldere afspraken te maken. Gemeenten moeten met zowel met het samenwerkingsverband PO als VO afspraken maken over de afstemming tussen onderwijs, jeugdzorg en andere taken. Samenwerkingsverband PassendWijs heeft met meerdere gemeenten te maken en dat heeft als gevolg dat ook gemeenten met elkaar samenwerken.

Afspraken vastgelegd in het Ondersteuningsplan (OP)

In Samenwerkingsverband PassendWijs maken we afspraken over de manier waarop onze leerlingen zo goed mogelijk ondersteuning krijgen. Die afspraken leggen we vast in het Ondersteuningsplan (OP). In het kort komt het erop neer dat partijen zich met elkaar moeten inspannen om kinderen een goede start te bieden, overdracht en overgangen goed te regelen, problemen en uitval zoveel mogelijk te voorkomen en daar waar nodig de beste ondersteuning te bieden in en rond de scholen en in en rond het gezin.

Meer informatie kan worden ingewonnen bij de betreffende gemeente.