Alle aangesloten besturen uit Stichting PassendWijs vormen samen het Bevoegd Gezag van Samenwerkingsverband PassendWijs. Op basis van mandaatstelling is het Dagelijks Bestuur (DB) bevoegd om voorgenomen besluiten te nemen over van te voren afgesproken onderwerpen. De goedkeuring van de  besluitvorming met betrekking tot het Ondersteuningsplan is voorbehouden aan de vergadering van alle aangesloten besturen: de Interne Raad van Toezicht.
Het bestuursreglement maakt duidelijk hoe deze mandaatregeling vanuit de vergadering van aangesloten besturen is geregeld voor het bestuur en de directeur van het samenwerkingsverband. Het bestuur is verantwoordelijk voor het werven en benoemen van een directeur en de uitwerking van de besluiten die zijn genomen door de vergadering van alle aangesloten besturen.