Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs heeft met ingang van 11 november 2019 een nieuwe governance structuur met een Deelnemersraad, Raad van Toezicht en een directeur- bestuurder. Hiermee willen de aangesloten schoolbesturen:

  • hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het passend onderwijs benadrukken en hun gezamenlijk eigenaarschap inhoud geven door het vormen van een Deelnemersraad;
  • het bestuur meer slagkracht geven bij de uitvoering van het beleid door het bestuur van het samenwerkingsverband neer te leggen bij de directeur-bestuurder;
  • het toezicht onafhankelijker maken waardoor na een overgangsperiode van twee jaar de Raad van Toezicht geheel bestaat uit onafhankelijke leden.

 

Deelnemersraad
Alle aangesloten besturen bij het samenwerkingsverband vormen gezamenlijk de Deelnemersraad. De Deelnemersraad heeft tot taak het interne beleidsinhoudelijk toezicht te houden op het bestuur.
Voor het vaststellen en wijzigen van strategische doelstellingen (missie en visie), het vaststellen van het Ondersteuningsplan en de (meerjaren)begroting is bijvoorbeeld de goedkeuring van de Deelnemersraad nodig.

Samenstelling

Directeur- bestuurder
Samenwerkingsverband PassendWijs heeft een eenhoofdig bestuur. De directeur-bestuurder geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting en is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten van de stichting en bevoegd alle daarvoor noodzakelijke handelingen te verrichten.
Nicolette Engers is de directeur-bestuurder a.i.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat per 1 maart 2022 uit vier onafhankelijke leden en een onafhankelijk voorzitter. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bedrijfsvoering en geeft o.a. advies aan de Deelnemersraad omtrent de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van de beleidsvraagstukken.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Alien Cnossen
  • Lucas Middelhoff
  • Paul Brouwer
  • Najib Zamani

met als onafhankelijk voorzitter Dorothé Lammers.