Medezeggenschap: OPR en MRp

De OPR en MRp vormen de medezeggenschap van Samenwerkingsverband PassendWijs. Zij hebben een gezamenlijk medezeggenschapsstatuut. Welke bevoegdheden de OPR en de MRp hebben en uit welke leden beide raden bestaan, leest u hier.

Ondersteuningsplanraad (OPR)
Om aan criteria van goede medezeggenschap te kunnen voldoen, is de medezeggenschap ten aanzien van het Ondersteuningsplan 2019 – 2023 in handen gelegd van de Ondersteuningsplanraad (OPR). De samenstelling wijkt niet af van hetgeen gebruikelijk is: de helft van de leden wordt gekozen uit het personeel van de scholen, de andere helft bestaat uit ouders.
Taken en bevoegdheden Ondersteuningsplanraad (OPR)
De Ondersteuningsplanraad heeft in vergelijking met de MR van een school een beperkt aantal bevoegdheden. De belangrijkste is het instemmingsrecht ten aanzien van de vaststelling en wijziging van het Ondersteuningsplan. Het Ondersteuningsplan is voor het samenwerkingsverband het belangrijkste document. Het regelt hoe de ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en ouders vorm krijgt, hoe het geld besteed wordt en wie waarover zeggenschap heeft.

Daarnaast gelden de bepalingen over de algemene taken en bevoegdheden voor de MR’s, alsmede het algemeen informatierecht, ook voor de Ondersteuningsplanraad. De Ondersteuningsplanraad heeft het recht om te overleggen het bestuur van het samenwerkingsverband en op alle inlichtingen die zij voor het vervullen van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. Ook moet de Ondersteuningsplanraad regelmatig verslag te doen van haar werkzaamheden. Tussentijdse (beleids)ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn tot bijstelling van het Ondersteuningsplan. Daarvoor is instemming van de Ondersteuningsplanraad vereist.

Leden Ondersteuningsplanraad (OPR)
De OPR bestaat per november 2017 uit de volgende personen:

Regio Overbetuwe/Lingewaard

Tamara Bulters (voorzitter) Personeel
Valentien Milder Personeel
Astrid Peters (penningmeester) Ouder
Simone Arissen Ouder

Regio Renkum

Bianca Thomassen Personeel
Bianca de Beijer Ouder

Regio Arnhem

Gerda Reens Personeel
Merlijn van Kroonenburg Personeel
Nieke Boekelman Ouder
Annelies Kruiseg-Hess Ouder

Regio Rheden-Rozendaal

Vacant Personeel
Angela Thissen- van Heeswijk Ouder

Speciaal Onderwijs

Mathijs Bannink Personeel
Ivonne Twigt Ouder
Anita Gerritsen Personeel
Vacature Ouder

Voor vragen, opmerkingen of verdere informatie kunt u de OPR benaderen via het mailadres: opr@swv-passendwijs.nl.

Medezeggenschapsraad personeel (MRp)

Volgens de wet geldt dat elk samenwerkingsverband waar personeel werkzaam is, formeel een MR voor personeel (MRp) moet vormen. Er is sprake van personeel als er twee of meer personeelsleden werkzaam zijn voor het samenwerkingsverband. Ook medewerkers die voor meer dan 6 maanden bij het samenwerkingsverband zijn gedetacheerd of worden ‘ingehuurd’ worden tot het personeel gerekend.

De MRp is er voor het personeel in het samenwerkingsverband en heeft een eigen MRp reglement. Dit is door het bestuur van het samenwerkingsverband opgesteld met instemming van de MRp.

De MRp is er voor het personeel en heeft bevoegdheden op het gebied van bijvoorbeeld aanstellings- of ontslagregelingen van de leiding van het samenwerkingsverband, afspraken over (na-)scholing, arbeidsomstandigheden en taakbeleid.

 

Leden Medezeggenschapsraad personeel (MRp)
  • mevrouw A. Gerritsen
  • mevrouw E. Walgemoet
  • mevrouw S. Pranger