Alle scholen bieden minimaal de Basisondersteuning. Sommige scholen kennen zelf vormen van extra ondersteuning. Maar die is niet op elke school gelijk. Alle vormen van extra ondersteuning staan beschreven in het SOP (Schoolondersteuningsprofiel) van de school. Het SOP van is te vinden op de website van de school.

Stap 4. Basisondersteuning of extra ondersteuning
Zodra duidelijk is wat uw kind nodig heeft, bekijkt de school of zij die ondersteuning kan bieden. Ook scholen voor speciaal basisonderwijs en voor speciaal onderwijs hebben een Schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het intakegesprek, aangevuld met uw informatie en soms met extra onderzoek wordt duidelijk welke extra ondersteuning uw kind mogelijk nodig heeft.
Stap 5. Welke extra ondersteuning?

Als duidelijk is geworden dat extra ondersteuning nodig is, bekijkt de school van aanmelding of zij die ondersteuning op de eigen school kan bieden, eventueel met extra aanpassingen of met hulp van externe deskundigen. Wordt uw kind ingeschreven, en krijgt het deze extra ondersteuning, dan wordt dat beschreven in het Ontwikkelingsperspectief (OPP).
Stap 6. Als de school van aanmelding de extra ondersteuning niet kan bieden
Als de school van aanmelding de extra ondersteuning niet kan bieden, dan bekijkt de school in overleg met u op welke school dat wel het geval is. Soms is dat bij een andere basisschool in de buurt. Dan wordt uw kind daar in overleg met u aangemeld. Kan een reguliere school de extra ondersteuning niet bieden, dan gaan we kijken of plaatsing op een sbo- of so-school mogelijk is. Hiervoor is een Toelaatbaarheidsverklaring nodig (stap 7).
Stap 7. Aanvragen Toelaatbaarheidsverklaring sbo- of so-school
Als de school van aanmelding, samen met deskundigen (bijvoorbeeld een orthopedagoog, een psycholoog of een arts) en in overleg met u, tot de conclusie komt dat extra ondersteuning niet op een reguliere school geboden wordt of onvoldoende effect heeft, dan kan het zijn dat uw kind (tijdelijk) beter op zijn plek is binnen het speciaal (basis)onderwijs.De school van aanmelding vraagt dan bij Samenwerkingsverband PassendWijs een Toelaatbaarheidsverklaring aan. Het samenwerkingsverband beslist of er een Toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven. De criteria zijn opgenomen in het Ondersteuningsplan.
Bezwaar
Ouders en/of school kunnen  niet eens zijn met het besluit van het samenwerkingsverband aangaande de Toelaatbaarheidsverklaring. In dat geval kan binnen 6 weken na afgifte van de Toelaatbaarheidsverklaring bezwaar aangetekend worden. Het bezwaarschrift moet bij Samenwerkingsverband PassendWijs ingediend worden. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Model bezwaarschrift. Samenwerkingsverband PassendWijs is aangesloten bij de LBT (Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring). De procedure en een model bezwaarschrift vindt u op onderwijsgeschillen.nl.
Is er nog geen passende onderwijsplek gevonden?
Komen u en de school er niet uit? Dan kunt u advies of ondersteuning bij de betreffende Regiocoördinator van het samenwerkingsverband vragen. Ook kunt u een onderwijsconsulent raadplegen.