Aanmelden

U wilt uw kind aanmelden voor het basisonderwijs. De meeste leerlingen doorlopen de basisschool zonder problemen. Het kan zijn dat u voor de start in het basisonderwijs al weet dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit vermeldt u dan op het aanmeldingsformulier. Wat u moet doen om uw kind aan te melden op een school en hoe de procedure is bij het aanvragen van extra ondersteuning leest u hier.

Stap 1 Uw kind aanmelden op een school

Uw kind kan aangemeld worden op een school vanaf de leeftijd van 3 jaar.  Op de website van de school van uw keuze staan een aanmeldingsformulier en het SOP (Schoolondersteuningsprofiel). In het SOP staat beschreven hoe de ondersteuning op de school is georganiseerd en wat de school eventueel nog aan extra ondersteuning kan bieden. Die informatie kun u als ouder gebruiken als u moet kiezen voor een school voor uw kind.

Aanmeldtermijn

Minimaal 10 weken voordat uw kind start, moet u uw kind schriftelijk aanmelden. Nadat uw aanmelding is ontvangen, heeft de school 6 weken de tijd (met een verlenging van 4 weken) om uw kind te plaatsen, extra onderzoek te verrichten of, als dat nodig is, te zoeken naar een andere passende school.

Stap 2 Het intakegesprek

De meeste scholen kennen een intakegesprek. In het intakegesprek met de school is het de bedoeling dat u alle relevante informatie geeft over uw kind, zodat de school kan inschatten of en welke ondersteuning nodig is en of de school dat kan bieden. U moet daarbij denken aan informatie van de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of andere instanties. Maar ook uitkomsten van onderzoeken (bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek) zijn belangrijk.

Stap 3 Er is meer onderzoek nodig

Voor de meeste aanmeldingen geldt dat uw kind wordt ingeschreven op de school van aanmelding. Maar soms is meer informatie of onderzoek nodig om te kunnen inschatten welke ondersteuning nodig is. Die extra informatie wordt van u gevaagd. Als het nodig is doen we, met uw toestemming, extra onderzoek of wordt het multidisciplinair team van de school bij de aanvraag betrokken. Alle gegevens en uitkomsten worden samengevoegd met uw informatie over uw kind. Zo krijgt de school een beeld van wat uw kind aan extra ondersteuning nodig heeft